ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on time*, -on time-

on time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on time (idm.) ตรงตามกำหนดเวลา Syn. punctually Ops. late
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงต่อเวลา (adv.) on time See also: punctually Syn. ตรงเวลา, ตามเวลา
ตรงเวลา (adv.) on time See also: punctually Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด Ops. สาย
เป็นเวลา (adv.) on time See also: according to schedule Syn. ตรงเวลา
จับเวลา (v.) reckon time See also: count time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish I had been on time for schoolฉันขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would've been on time but, silly me, I thought class was in the classroom.ฉันคงมาเร็วกว่านี้ แต่นึกว่าเรียนกันที่ห้อง
Concentrate on time and cause.ตอนนี้,ทุกสิ่ง ที่คุณพอจะบอกผมได้
And tell them i'll be there on time for the photo shoot.และช่วยบอกพวกเขาด้วยว่าฉันจะไปให้ทันการถ่ายแบบ
Fine,and if you can get him to come in on time and under budget,ก็ได้ แล้วถ้าเธอสามารถทำให้เขา ทำให้เสร็วตรงเวลาและราคาถูกลง
Technically, I'm right on time for my pre-mission debriefing.จริงๆ แล้วผมมาตรงเวลานะ สำหรับการบรรยายสรุป ก่อนการปฏิบัติการ
We're popping (going) on time for the islands for a while.เรามีเวลาบนเกาะอังกฤษ แค่ช่วงแป๊ปเดียวเท่านั้น
If you come on time to the destination.ถ้าแกมาถึงที่หมาย ทันเวลา
It's nice to see you on time for once.แม่ดีใจที่เห็นลูกมาทันเวลานะ
If Shelton had his lunch on time he'd still be alive.ถ้าเชลตันได้มื้อกลางวันตรงเวลา เค้าคงยังไม่ตาย
I am not bidding on time with my son.ฉันจะไม่มานั่งต่อรองเรื่องลูกชายค่ะ
Morgan Grimes is so tired of listening to Big Mike punch his mama's time clock that he actually showed up for work on time today.มอร์แกน ไกร์มเบื่อมากๆ ที่จะฟังบิ๊ก ไมค์ ทุบหม้อแม่ของเขา ดังนั้น วันนี้ เขาจึงมาทำงานตรงเวลา
Luke, I'm so glad you made it you know, I was a little concern that you won't get the invitation on time what you doing here?ลุค, ฉันดีใจที่ทำให้คุณทำมัน คุณรู้ว่าฉันเป็นกังวลเล็กน้อย ที่คุณเคยได้รับเชิญในเวลา เธอมาทำอะไรที่นี่

on time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
按期[àn qī, ㄢˋ ㄑㄧ, 按期] on schedule; on time
按时[àn shí, ㄢˋ ㄕˊ, 按时 / 按時] on time; before deadline; on schedule
正点[zhèng diǎn, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 正点 / 正點] on time; punctual (of train etc)
准时[zhǔn shí, ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, 准时 / 準時] on time; punctual; on schedule
暑期[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, 暑期] summer vacation time
华盛顿时报[Huá shèng dùn Shí bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿时报 / 華盛頓時報] Washington Times (newspaper)

on time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定刻通り;定刻どおり[ていこくどおり, teikokudoori] (n) on schedule; on time
滑り込みセーフ[すべりこみセーフ, suberikomi se-fu] (n) (See ギリギリセーフ) just make it (from sliding into base with baseball); just on time
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament)
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] (n) {comp} compilation time
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] (n) {comp} compilation time
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) {comp} recognition time
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] (n) {comp} file creation time
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] (n) {comp} program production time
五風十雨[ごふうじゅうう, gofuujuuu] (n) seasonable rains and winds; halcyon weather; halcyon times of peace
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] (n) {comp} transmission path delay; one-way propagation time
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time)
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time
加速時間[かそくじかん, kasokujikan] (n) {comp} acceleration time
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] (n) anniversary of founding (of PRC); national celebration time; (P)
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] (n) {comp} execution time; run time
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] (n) {comp} round-trip propagation time
減衰時間[げんすいじかん, gensuijikan] (n) {comp} deceleration time
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] (n) {comp} operation time
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] (n) {comp} translation time; compile time
質問時間[しつもんじかん, shitsumonjikan] (n) question time (e.g. in parliament, diet, etc.); question period; time allowed for questions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.)
加速時間[かそくじかん, kasokujikan] acceleration time
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time
減衰時間[げんすいじかん, gensuijikan] deceleration time
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] operation time
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] translation time, compile time

on time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard
ไปทัน[v. exp.] (pai than) EN: be on time ; can make it FR: être à l'heure
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule FR:
ผิดเวลา[adv.] (phit wēlā) EN: not on time ; at the wrong time FR:
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ทัน[adj.] (than) EN: in time ; on time FR: à temps
ทันการ[adv.] (thankān) EN: in time ; promptly; on time FR: à jour
ตรงต่อเวลา[adv.] (trong tø wē) EN: on time ; punctual ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
ตรงเวลา[adv.] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; on the dot ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps
รอดคุก[n. exp.] (røt khuk) EN: avoid jail ; avoid prison time FR: éviter la prison

on time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Änderungszeit {f}alteration time
Maschinenüberwachungszeit {f}attention time
Abfallzeit {f}connection timeout
Anschaltzeit {f}connection time
Löschzeit {f}deletion time
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time
Betriebszeit {f}operation time
Fragestunde {f}question time
aktuelle Stunde {f}question time
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Schrecksekunde {f}reaction time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on time
Back to top