ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eleminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eleminate*, -eleminate-

eleminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eleminate (vt.) ป้องกัน See also: ปัดเป่า, ขจัด Syn. preclude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eleminate
Back to top