ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsequious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsequious*, -obsequious-

obsequious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsequious (adj.) ช่างประจบ See also: สอพลอ Syn. flattering, fawning Ops. defiant
obsequiously (adv.) อย่างประจบสอพลอ See also: อย่างประจบประแจง Syn. servilely, fawningly
obsequiousness (n.) การประจบสอพลอ See also: การประจบประแจง Syn. pretense
English-Thai: HOPE Dictionary
obsequious(อับซี'เควียส) adj. ประจบ,สอพลอ,เอาใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อฟัง., See also: obsequiousness n., Syn. fawning
English-Thai: Nontri Dictionary
obsequious(adj) เยี่ยงทาส,ประจบ,ประจบสอพลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My role is to be sly, obsequious and without scruples.ข้าจำเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยม ช่างประจบและไร้ซึ่งศีลธรรม

obsequious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious

obsequious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)

obsequious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterwürfigkeit {f}obsequiousness
unterwürfig {adv}obsequiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsequious
Back to top