ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glasshouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glasshouse*, -glasshouse-

glasshouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glasshouse (n.) เรือนกระจก Syn. greenhouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kind of difficult in a glasshouse, no?ในห้องกระจกแบบนี้ หลบยากนะพระองค์

glasshouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
温室[おんしつ, onshitsu] (n) greenhouse; hothouse; conservatory; glasshouse; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glasshouse
Back to top