ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nimbly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nimbly, *nimbly*,

-nimbly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด

-nimbly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい;すいっ[, sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly

-nimbly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
ปราดเปรียว[adv.] (prātprīo) EN: nimbly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly FR: agilement ; avec agilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nimbly-
Back to top