ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newness*, -newness-

newness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newness (n.) ความใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความใหม่ (n.) newness See also: freshness, novelty, recentness Ops. ความเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Blue... I mean, your Newness!ฉันหมายถึงนวัตกรรมของคุณ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newness
Back to top