ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recentness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recentness*, -recentness-

recentness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recentness (n.) ความใหม่ See also: ความทันสมัย Syn. newness, novelty

recentness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuigkeit {f}recentness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recentness
Back to top