ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freshness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freshness*, -freshness-

freshness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freshness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. spryness, vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
English-Thai: Nontri Dictionary
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสด (n.) freshness Syn. ความใหม่, ความสดใหม่
ความสดใหม่ (n.) freshness Syn. ความใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Staleness is sadness, freshness brings joyความเหม็นอับคือความทุกข์ ความสะอาดนำความสุข
I want a Freshness Burger, regular.ผมเอา เฟรชเนสต์ เบอเกอร์, ขนาดธรรมดาครับ
I want a regular Freshness Burger.ผมเอา เฟรชเบอกอร์ บนาดธรรมดา
Speaking of things that are past their freshness date, didn't you graduate...ช่างพูดได้โบราณแท้ พี่ชาย
It must maintain its freshness.มันต้องคงความสดตลอดเวลา
I'd rather say he is made of freshness.เขาดูเหมือนเกิดมาจากความสดใสเลยแหละ
Go fresh. Discover what's happened to freshness. Hey, he checked his jacket.เช็คในเสื้อเขาแล้วนะ
That innocence, that freshness... It's very Marilyn.ความไร้เดียงสา ความสดใหม่ นั่นแหละ มาริลีน
What I love about this painting is the youthfulness, the freshness.อะไรที่ทำให้ ฉันรักภาพวาดนี่ ความอ่อนเยาว์ สดใหม่
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น
And it brought me freshness, it is clearly a novelty to me.และมันพาความสดใสมาให้ เห็นได้ชัดว่ามันคือความแปลกใหม่สำหรับฉัน

freshness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 新鲜 / 新鮮] fresh (experience, food etc); freshness
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)

freshness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date
清潔感[せいけつかん, seiketsukan] (n) (sense of) cleanliness; (sense of) freshness
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness
新鮮さ[しんせんさ, shinsensa] (n) freshness; (P)
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen
鮮度[せんど, sendo] (n) (degree of) freshness; (P)

freshness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freshness
Back to top