ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fledgeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fledgeling*, -fledgeling-

fledgeling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fledgeling (n.) คนมาใหม่ See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง Syn. neophyte, starter
English-Thai: HOPE Dictionary
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

fledgeling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungvogel {m}fledgeling; fledgling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fledgeling
Back to top