ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neptune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neptune*, -neptune-

neptune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neptune (n.) หอยขมทะเล
Neptune (n.) ดาวเนปจูน See also: ดาวเกตุ
Neptune (n.) เทพเจ้าแห่งทะเล (นิยายโรมัน) See also: เทพเนปจูน
English-Thai: HOPE Dictionary
neptune(เนพ'ทูน) n. พระสมุทร,ดาวพระเกตุ
English-Thai: Nontri Dictionary
Neptune(n) ดาวพระเกตุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพระเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ
ดาวเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวพระเกตุ
เกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ, ดาวพระเกตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now three billion klicks from the nearest outpost.เราต้องงดการพักร้อนใหญ่ ถูกส่งมาดาวเนปจูนนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุดถึง 3 พันล้านคลิก
The distance between Earth and the outermost planet Neptune varies as the planets orbit the Sun.ระยะห่างระหว่างโลก และดาวเนปจูนดาวเคราะห์ นอกสุด แตกต่างกันไปในขณะที่ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์
So for us on Earth, the Neptune we see is always four hours in the past-- four light-hours away.ดาวเนปจูนที่เราเห็นอยู่เสมอ สี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สี่ชั่วโมงแสง แต่ระยะทางที่จะดาวเคราะห์
He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called... the pale blue dot.เขาเชื่อว่านาซาจะหัน กล้องรอบโลก 1 กลับสู่โลกเมื่อยานอวกาศ ไปเกินกว่าดาวเนปจูน สำหรับหนึ่งกลับบ้าน มองดูในสิ่งที่เขาเรียกว่า
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก
Neptune, there's nothing out there. Yeah, and if the shit goes down, we'll be on our own.-เราต้องอยู่ด้วยตัวเราเอง
That bunk better be squared away, Mr. Cooper, or you'll find yourself walking to Neptune.เก็บของนั้นซะคูเปอร์ มัวยืดยาดอะไรอยู่ ปีเตอร์
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน
Apparently, Saturn is in line with Neptune.แน่นอน ดาวแซทเทิร์นอยู่แนวเดียวกับดาวเน็ปจูน
He said something about Olympia and Neptune's Trident.เขาพูดบางสิ่งเกี่ยวกับ โอลิมเปีย และ หอกสามง่าม แห่ง เนปจูน
On that day, it was pouring in Neptune.ในวันนั้น มันกำลังไหลเเล่อนเข้าในเนปจูน

neptune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 海王星] Neptune (planet)
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
海神[hǎi shén, ㄏㄞˇ ㄕㄣˊ, 海神] Emperor of the Sea; Neptune

neptune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫蝦夷法螺[ひめえぞぼら;ヒメエゾボラ, himeezobora ; himeezobora] (n) (uk) arthritic neptune (species of whelk, Neptunea arthritica)
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet)
蝦夷法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata)
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.)
螺;海螺[つぶ;つび(ok);つみ(ok);ツブ, tsubu ; tsubi (ok); tsumi (ok); tsubu] (n) (1) (つぶ, ツブ only) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.); (2) (See 螺・にし) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail)

neptune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเกตุ[n. exp.] (dāo Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
ดาวเนปจูน[n. exp.] (dāo Nēpjūn) EN: Neptun FR: Neptune [f]
ดาวพระเกตุ[n. exp.] (dāo Phra Kē) EN: Neptune FR: Neptune
เกตุ[n. prop.] (Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
เน็ปจูน = เนปจูน[n. prop.] (Nepjūn) EN: Neptun FR: Neptune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neptune
Back to top