ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-neptune-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neptune, *neptune*,

-neptune- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now three billion klicks from the nearest outpost.เราต้องงดการพักร้อนใหญ่ ถูกส่งมาดาวเนปจูนนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุดถึง 3 พันล้านคลิก
The distance between Earth and the outermost planet Neptune varies as the planets orbit the Sun.ระยะห่างระหว่างโลก และดาวเนปจูนดาวเคราะห์ นอกสุด แตกต่างกันไปในขณะที่ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์
So for us on Earth, the Neptune we see is always four hours in the past-- four light-hours away.ดาวเนปจูนที่เราเห็นอยู่เสมอ สี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สี่ชั่วโมงแสง แต่ระยะทางที่จะดาวเคราะห์
He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called... the pale blue dot.เขาเชื่อว่านาซาจะหัน กล้องรอบโลก 1 กลับสู่โลกเมื่อยานอวกาศ ไปเกินกว่าดาวเนปจูน สำหรับหนึ่งกลับบ้าน มองดูในสิ่งที่เขาเรียกว่า

-neptune- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 海王星] Neptune (planet)

-neptune- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫蝦夷法螺[ひめえぞぼら;ヒメエゾボラ, himeezobora ; himeezobora] (n) (uk) arthritic neptune (species of whelk, Neptunea arthritica)
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet)
蝦夷法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata)

-neptune- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเกตุ[n. exp.] (dāo Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
ดาวเนปจูน[n. exp.] (dāo Nēpjūn) EN: Neptun FR: Neptune [f]
ดาวพระเกตุ[n. exp.] (dāo Phra Kē) EN: Neptune FR: Neptune
เกตุ[n. prop.] (Kēt) EN: Neptune FR: Neptune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -neptune-
Back to top