ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*neptune*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neptune, -neptune-

*neptune* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neptune (n.) หอยขมทะเล
Neptune (n.) ดาวเนปจูน See also: ดาวเกตุ
Neptune (n.) เทพเจ้าแห่งทะเล (นิยายโรมัน) See also: เทพเนปจูน
English-Thai: HOPE Dictionary
neptune(เนพ'ทูน) n. พระสมุทร,ดาวพระเกตุ
English-Thai: Nontri Dictionary
Neptune(n) ดาวพระเกตุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพระเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ
ดาวเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวพระเกตุ
เกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ, ดาวพระเกตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก
We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now three billion klicks from the nearest outpost.เราต้องงดการพักร้อนใหญ่ ถูกส่งมาดาวเนปจูนนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุดถึง 3 พันล้านคลิก
He said something about Olympia and Neptune's Trident.เขาพูดบางสิ่งเกี่ยวกับ โอลิมเปีย และ หอกสามง่าม แห่ง เนปจูน
Rich Terrile has helped design missions to Mars, discovered four new moons around Saturn, Neptune, and Uranus, and taken pictures of a distant solar system.ที่ระดับเหล่านี้เม็ดมาก ของรายละเอียด อีกครั้งประสบการณ์ เหล่านี้ผมคิดว่า จะเริ่มเบลอเส้น
Magazines, remote, peach pie from Neptune's Grill.นิตยสาร รีโมท พายลูกพีชจากเนปจูนกริล
You're going to a party on Neptune's Folly?คุณจะไปาร์ตี้ที่ เนปจูนส์ ฟอลลี่ หรอ?
Minerva, Neptune, Diana,ศิลปะ, เนปจูน, ไดอาน่า
When Neptune's gravity gives it another tug, there's a small change in course.มีการเปลี่ยนแปลง เล็ก ๆ ในหลักสูตร เกรียงไกรดาวพฤหัสบ ดีมีขนาดใหญ่ที่สุด วัตถุในระบบสุริยะของเรา
That's because beyond the orbit of Neptune, nearly five billion kilometers from the Sun, comets lead very quiet lives.เพียงแค่ก้อนใหญ่ขนาดใหญ่ ของน้ำแข็งและหินในพื้นที่ นั่นเป็นเพราะวงโคจร ของดาวเนปจูน เกือบห้าพันล้านกิโลเมตร จากดวงอาทิตย์
The distance between Earth and the outermost planet Neptune varies as the planets orbit the Sun.ระยะห่างระหว่างโลก และดาวเนปจูนดาวเคราะห์ นอกสุด แตกต่างกันไปในขณะที่ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์
So for us on Earth, the Neptune we see is always four hours in the past-- four light-hours away.ดาวเนปจูนที่เราเห็นอยู่เสมอ สี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สี่ชั่วโมงแสง แต่ระยะทางที่จะดาวเคราะห์
Voyager 2 gave us our first portrait of the outermost planet, Neptune... where the winds roar at 1,000 miles per hour... and its moon Triton, where geysers of boiling nitrogen shoot five miles high.รอบโลก 2 ทำให้เรามีภาพ ครั้งแรกของเรา ของดาวเคราะห์นอกสุดเนปจูน ที่ลมคำราม 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

*neptune* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 海王星] Neptune (planet)
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
海神[hǎi shén, ㄏㄞˇ ㄕㄣˊ, 海神] Emperor of the Sea; Neptune

*neptune* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.)
姫蝦夷法螺[ひめえぞぼら;ヒメエゾボラ, himeezobora ; himeezobora] (n) (uk) arthritic neptune (species of whelk, Neptunea arthritica)
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet)
蝦夷法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata)
螺;海螺[つぶ;つび(ok);つみ(ok);ツブ, tsubu ; tsubi (ok); tsumi (ok); tsubu] (n) (1) (つぶ, ツブ only) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.); (2) (See 螺・にし) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail)

*neptune* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเกตุ[n. exp.] (dāo Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
ดาวเนปจูน[n. exp.] (dāo Nēpjūn) EN: Neptun FR: Neptune [f]
ดาวพระเกตุ[n. exp.] (dāo Phra Kē) EN: Neptune FR: Neptune
เกตุ[n. prop.] (Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
เน็ปจูน = เนปจูน[n. prop.] (Nepjūn) EN: Neptun FR: Neptune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *neptune*
Back to top