ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mutiny*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mutiny, -mutiny-

*mutiny* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutiny (n.) การขัดขืนคำสั่ง See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny (vi.) ก่อการจลาจล See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny (vi.) ขัดขืนคำสั่ง See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
mutiny (n.) การจลาจล See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ Syn. uprising, overthrow
mutiny against (phrv.) ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ See also: ขัดขืนคำสั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
English-Thai: Nontri Dictionary
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเริบ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
กำเริบเสิบสาน (v.) mutiny See also: be insolent, be intense, run wild Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ
บังอาจ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
เหิมใจ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense, run wild Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems the British never forget the Mutiny of 1857.ดูเหมือนว่าอังกฤษไม่มีวันลืมกบฏ 1857
Yes, well, you know, I think there are other events-- before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive-- that are more interesting.ใช่, ดี, คุณรู้ว่าผมคิดว่ามี events- - อื่น ๆ ก่อนที่กบฏจะกลับศตวรรษ
Guess you got a mutiny on your hands.คิดว่าคุณคงได้อำนาจอยู่ในมือแล้ว
I'm sorry for the part I played in the mutiny against you, Jack.ขอโทษเรื่องที่ฉันต้องแกล้ง ทำตัวขัดขวางนายเมื่อก่อนนะ แจ็ค
Aye, the perfidious rotter led a mutiny against us!มันเป็นภาระที่ข้าต้องแบก
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า
You've been here five minutes and I've already got a mutiny on my hands.นายรู้วิธีใช้มันใช่มั้ย?
Moron, mutiny, murder, malice.ปัญญาอ่อน กบฏ ฆาตกรรม... มุ่งร้าย
Correction. Since the day the two of you led a mutiny to take it over.ผิดแล้ว ตั้วแต่คุณทั้งสองพยายามยึดยาน
A weak government will always spawn mutiny and rebellion.รัฐบาลที่อ่อนแอ ผู้คนมักไม่ตามคำสั่ง และมักเกิดการก่อจลาจล
That knife will serve you no better than the mutiny you devised.มีดนั่นก็ไม่ทำให้เจ้าดีขึ้น กว่าตอนยึดเรือหรอกนะ
You're mutinying against the American Vampire League and the Authority?คุณกำลังขัดคำสั่งต่อสหพันธ์ และต่อฝ่ายบริหาร ใช่ไหม

*mutiny* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, 哗变 / 嘩變] mutiny; rebellion
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 兵变 / 兵變] mutiny

*mutiny* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858)
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P)

*mutiny* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
กำเริบเสิบสาน[v.] (kamroēpsoēp) EN: mutiny FR:
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ก่อการกำเริบ[v. exp.] (køkān kamro) EN: mutiny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mutiny*
Back to top