ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worldy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worldy*, -worldy-

worldy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worldy (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา Syn. normal, ordinary, earthly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worldy
Back to top