ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mourner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mourner*, -mourner-

mourner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mourner (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, griever, weeper
English-Thai: HOPE Dictionary
mourner(มอร์น'เนอะ) n. ผู้ไว้ทุกข์,ผู้ไว้อาลัย,ผู้โศกเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're the Super Mourner Gang!เราคือแก๊งผู้สุญเสีย !
Asking a chief mourner to change programe is also not good.การขอให้คนที่มีทุกข์อย่างหนักเปลี่ยนรายการก็คงไม่ค่อยดี
The chief mourner- ยูน คุง โฮ เจ้าภาพ
Pay extra attention to those mourners.มองหาคนที่เสียใจเป็นพิเศษ
And today, hundreds of mourners gatherและวันนี้ ญาติมิตรนับร้อยของเธอได้มารวมตัวกัน
We have insurance issues with our own employees with our union, not to mention the health of the mourners, to consider.เรามีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย กับพนักงานของเราเอง... ฉันเพียงแค่... ฉันต้องการที่ฝังศพภรรยากับลูกเลี้ยง
Gravediggers, mourners, mice, rats, bats.ขุดหลุมฝังศพ หนู ค้างคาว
And those are our mourners' chairs where we will sit and mourn because this is an Irish wake.นั่นก็เป็นเก้าอี้สำหรับไว้อาลัย ที่พวกเราจะต้องนั่งไว้อาลัย เพราะว่านี่คือการปลุกของไอริช
And that would suspend decomposition and prevent the mourners from having to deal with the rotting and eventual putrescence of the corpse.และเพื่อที่จะระงับการสลายตัว และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาไ้ว้อาลัย ต้องรับมือกับกลิ่นเน่าและ eventual putrescence ของศพ
The mourners are waiting.แขกร่วมงานรออยู่แล้ว

mourner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 絰] hempen cloth worn by mourner

mourner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P)
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor

mourner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้โศกเศร้า[n. prop.] (phū sōk sao) EN: mourner FR:
ผู้ไว้อาลัย[n. exp.] (phū wai-āla) EN: mourner FR: personne en deuil [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mourner
Back to top