ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

griever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *griever*, -griever-

griever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
griever (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, weeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า griever
Back to top