ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moribund

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moribund*, -moribund-

moribund ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moribund (adj.) ใกล้ตาย See also: จวนตาย, กำลังจะตาย Syn. incurable
moribund (adj.) ซึ่งอยู่ในภาวะย่ำแย่ See also: ซึ่งไม่มีการเติบโต, ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
moribund (adj.) ใกล้จะสูญพันธุ์
moribundity (n.) การใกล้จะสูญพันธุ์ See also: การใกล้ตาย, การอยู่กับที่ Syn. dying
English-Thai: HOPE Dictionary
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moribundในขั้นตรีทูต, ร่อแร่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่อแร่ (adj.) moribund See also: almost dead, critical Syn. สาหัส, จวนตาย
ร้ายแรง (adj.) moribund See also: almost dead, critical Syn. ยิ่งนัก
สาหัส (adj.) moribund See also: almost dead, critical Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก
ดูใจ (v.) be present in one´s moribund See also: keep a death watch
เฮือกสุดท้าย (adj.) dying; moribund
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think what Dr. Brennan means is that working in a moribund enterprise gave me a lasting appreciation for the craftsmanship that goes into making a record.ผมคิดว่าสิ่งที่ดร.เบรนเนนหมายถึง คือการทำงานใน ธุรกิจที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้ความซาบซึ้งใจกับผม เรื่องการใช้งานฝีมือ ในการสร้างแผ่นเสียง
Suddenly I'd be less depressed than if I just sat around being a little bit self-indulgent, letting my misery eat away at me until I'd become an emotional wreck and creatively completely moribund.ทันใดนั้นฉันก็ไม่ต้องสิ้นหวัง มีหวังมากว่านั่งอยู่เฉยๆ แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันตั้งความหวัง แล้วปล่อยให้ความทุกข์มันจางหายไป ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี
Yes, moribund.ใช่ ความสร้างสรรค์ตายจากไป

moribund ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: nearly dead ; almost dead ; almost died ; close to death ; in critical condition ; moribund FR:
ร่อแร่[adj.] (røraē) EN: moribund ; in a critical condition ; almost dead FR: moribond

moribund ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterblichkeit {f}moribundity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moribund
Back to top