ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morbidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morbidity*, -morbidity-

morbidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morbidity (n.) ความไม่สบาย See also: การเป็นโรค Syn. gloom, disease
English-Thai: HOPE Dictionary
morbidity(มอร์บิด'ดิที) n. ความเป็นโรค,ความไม่สบาย,อัตราการป่วย (เนื่องด้วยโรคใดโรคหนึ่ง)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
morbidity๑. พยาธิภาวะ [มีความหมายเหมือนกับ pathosis]๒. อัตราการเกิดโรค [มีความหมายเหมือนกับ rate, morbidity; rate, sickness] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Morbidityอัตราเกิดโรค [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nice, nice, 50% morbidity count and climbing.ดี.. ดี.. จำนวนความเสียหาย 50% และกำลังเพิ่ม
It said that morbidity was 50%.มันบอกว่า ความเสียหาย 50%
Morbidity rate recalculated to 58%.** คำนวนความเสียหาย คือ 58% **
Morbidity rate, 100%.** ความเสียหาย 100% **
Morbidity rate, 98.6%.** อัตราความเสียหาย 98.6% **
Calculated morbidity, 50%.** ผู้บาดเจ็บล้มตาย 50% **

morbidity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สบาย[n. exp.] (khwām mai s) EN: malaise ; indisposition ; morbidity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morbidity
Back to top