ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misstep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misstep*, -misstep-

misstep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misstep (n.) ก้าวผิดทาง See also: การก้าวผิด Syn. stumble
misstep (n.) ความผิดพลาด See also: การทำพลาด, การตัดสินผิด Syn. fault, trip, stumble Ops. correctness, flawlessness
English-Thai: Nontri Dictionary
misstep(n) ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the slightest misstep on their part ensures this family is never whole again.แต่ว่า หากพวกนั้น ทำอะไรผิดนิดเีดียวล่ะก็ ครอบครัวนี้ จะไม่มีวันได้อยู่พร้อมหน้า
God knows that this hospital can't afford another misstep right now.โรงพยาบาลเราไม่สามารถรับกับสิ่งผิดพลาดได้อีกแล้วนะ
The slightest misstep could cause a major incident.ความผิดพลาดที่เล็กน้อยที่สุด สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตได้
If the unsub is under the delusion that Flynn also cares about him, then any misstep by Flynn that contradicts that belief, could lead to more victims or even Flynn's own murder, to prove they have a special bond.ถ้าเกิดว่าอันซับ เกิดหลงผิดว่า ฟินน์ก็รักเขาเช่นกัน การทำผิดพลาดใดๆของฟินน์ ที่กระทบกับความเชื่อนั่น
There is no misstep that would see father withhold forgiveness from treasured son.มีนับครั้งไม่ถ้วนที่มีความสามารถ มีพ่อที่ไม่ยกโทษให้ลูกชายของเขา
I think human consciousness was a tragic misstep in evolution.ฉันคิดว่าจิตสำนึกของมนุษย์ เป็นสิ่งที่บกพร่องของวิวัฒนาการ
But one misstep and I'm dead.{\cHFFFFFF}พลาดแค่นิดเดียว... {\cHFFFFFF}... ถึงตายเลย
They can end just as quickly with a single misstep.แค่พวกเขาทำให้มันจบได้เร็วไปกับการก้าวพลาดหนึ่งก้าว
You both made serious missteps, and you need to know that you can't get away with that sort of thing here.พวกคุณสองคนก้าวพลาดร้ายแรง และคุณจำเป็นต้องเข้าใจ ว่าคุณไม่อาจหนีพ้นเรื่องที่ก่อไว้ได้
God, after all the missteps, we finally have somebody in this house that maybe can help you.พระเจ้า หลังจากที่เราทำผิดพลาดมา ในที่สุดเราก็ได้เจอคนในบ้านนี้ ที่จะช่วยลูกได้
One misstep, and it'll all blow up in your face.ถ้าผิดมันก็จะระเบิดใส่หน้าคุณ

misstep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep

misstep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder ; make a misstep FR: manquer son coup ; se tromper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misstep
Back to top