ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-miscalculate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miscalculate, *miscalculate*,

-miscalculate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I probably did miscalculate time.ฉันอาจคำนวณเวลาผิดไปหน่อย

-miscalculate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan ph) EN: miscalculate FR: mal calculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -miscalculate-
Back to top