ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minatory*, -minatory-

minatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minatory (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. threatening, menacing
English-Thai: HOPE Dictionary
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง

minatory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, 支那] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory

minatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差別待遇[さべつたいぐう, sabetsutaiguu] (n) discriminatory treatment
差別用語[さべつようご, sabetsuyougo] (n) discriminatory terms
差別発言[さべつはつげん, sabetsuhatsugen] (n) discriminatory remark; hate speech
差別的取り扱い[さべつてきとりあつかい, sabetsutekitoriatsukai] (n) discriminatory treatment
差別語[さべつご, sabetsugo] (n) discriminatory term; discriminatory language

minatory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือกปฏิบัติ[adj.] (leūak patib) EN: discriminatory FR: discriminatoire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minatory
Back to top