ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microcomputer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microcomputer*, -microcomputer-

microcomputer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microcomputer (n.) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ See also: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Syn. microprocessor
English-Thai: HOPE Dictionary
microcomputer(ไม' โครคอมพิวเตอร์) n. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือประกอบด้วยส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ (hard ware) และซอฟต์แวร์ (software) ส่วนหน่วยประมวลผลกลางจะประกอบด้วย วงจรเบ็ดเสร็จ,RAM,ROM
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ระดับเล็กมาก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer See also: personal computer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer See also: personal computer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer

microcomputer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海斯[hǎi sī, ㄏㄞˇ ㄙ, 海斯] Hayes (Microcomputer)
微电脑[wēi diàn nǎo, ㄨㄟ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 微电脑 / 微電腦] microcomputer

microcomputer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイクロコンピューター;マイクロコンピュータ[, maikurokonpyu-ta-; maikurokonpyu-ta] (n) {comp} microcomputer
ワンチップマイクロコンピュータ;ワンチップマイクロコンピューター[, wanchippumaikurokonpyu-ta ; wanchippumaikurokonpyu-ta-] (n) {comp} one-chip microcomputer
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マイクロコンピュータ[まいくろこんぴゅーた, maikurokonpyu-ta] microcomputer
マイクロコンピューター[まいくろこんぴゅーたー, maikurokonpyu-ta-] microcomputer

microcomputer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrocomputer {m}; Microcomputer
Mikrocomputerbausatz {m}microcomputer kit
Mikrocomputersystem {n}; Microcomputersystem
Mikrocomputertechnik {f}; Microcomputertechnik

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microcomputer
Back to top