ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-microcomputer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น microcomputer, *microcomputer*,

-microcomputer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイクロコンピューター;マイクロコンピュータ[, maikurokonpyu-ta-; maikurokonpyu-ta] (n) {comp} microcomputer
ワンチップマイクロコンピュータ;ワンチップマイクロコンピューター[, wanchippumaikurokonpyu-ta ; wanchippumaikurokonpyu-ta-] (n) {comp} one-chip microcomputer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マイクロコンピュータ[まいくろこんぴゅーた, maikurokonpyu-ta] microcomputer
マイクロコンピューター[まいくろこんぴゅーたー, maikurokonpyu-ta-] microcomputer

-microcomputer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrocomputer {m}; Microcomputer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -microcomputer-
Back to top