ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

metamorphic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *metamorphic*, -metamorphic-

metamorphic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metamorphic (adj.) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ Syn. variable, versatile, changeable
English-Thai: HOPE Dictionary
metamorphic(เมททะมอร์'ฟิค) adj. เกี่ยวกับmetamorphosisหรือmetamorphism
English-Thai: Nontri Dictionary
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
metamorphic aureole; aureoleปริมณฑลสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metamorphic Rock หินแปร เป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินเดิม ซึ่งอาจจะเป็นหินอัคนีหรือหินชั้นก็ตามโดยได้รับความร้อน และความด้นจากภายในโลกทำให้หินเดิมแปรสภาพไป คืออาจจะทำให้ส่วนประกอบ หรือโครงสร้าง หรือรูปร่าง หรือเนื้อหินเปลึ่ยนแปลงไปได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หินแปร (n.) metamorphic rock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Paleozoic era metamorphic rocks.หินโสโครกทื่แปรสภาพในยุค Paleozoic
Refers to a creature that has a metamorphic abilityมนุษย์พวกนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง
We may have found a creature with metamorphic ability.เราได้พบมนุษย์ที่มีความสามารถด้านการกลายร่างเชียวนะ
Anything to do with metamorphic ability?เกี่ยวกับความสามารถการกลายร่างนี่หรือ
Nothing to suggest a metamorphic ability.ไม่มีอะไรชี้ไปถึงความสามารถการกลายร่างนั้น

metamorphic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变质岩[biàn zhì yán, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄧㄢˊ, 变质岩 / 變質岩] metamorphic rock (geol.)

metamorphic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変成岩[へんせいがん, henseigan] (n) metamorphic rock
変成帯[へんせいたい, henseitai] (n) metamorphic belt; metamorphic zone
接触変成帯[せっしょくへんせいたい, sesshokuhenseitai] (n) contact metamorphic aureole; contact aureole; aureole; contact metamorphic zone

metamorphic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock FR: roche métamorphique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า metamorphic
Back to top