ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mermaid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mermaid*, -mermaid-

mermaid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mermaid (n.) นางเงือก See also: เงือก Syn. water nymph, sea nymph
mermaid (n.) ผู้หญิงว่ายน้ำเก่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
mermaid(เมอ'เมด) n. นางเงือก
English-Thai: Nontri Dictionary
mermaid(n) นางเงือก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mermaidsเงือก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางเงือก (n.) mermaid See also: merman
เงือก (n.) mermaid See also: merman Syn. นางเงือก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mermaid is dead.นางเงือกของฉันตายแล้ว
My precious mermaid died.นางเงือกที่แสนวิเศษของฉันตายแล้ว
When a mermaid comes on land.เมื่อนางเงือกขึ้นบก...
She turned into a mermaid because she tasted your blood.สาเหตุที่เธอกลับไปเป็นเงือก เพราะเธอได้กินเลือดของมนุษย์เข้าไป
It doesnt matter if she's a fish, a mermaid or a human, I still like (love) her.ไม่ว่าเธอจะเป็นปลา เป็นเงือก หรือเป็นมนุษย์ ผมก็จะยังรักเธอครับ
/She should be /a mermaid teacher.-ใช่ครูเงือกสาวดีที่สุด
And the mermaid teacher did one of those weird tail dolphin moves.และเหม็นจังกับเหม็นชึ่ง เต้นกันเร็วจี๋
If Master Stinky's getting a kiss, shouldn't, shouldn't I get a little mermaid action?ถ้าจูบเธอ, คงจะไม่ต้องทำเหมือนนางเงือกหรอกนะ? มานี่
Hey, Jimmy. Want some mermaid juice?เฮ้ย จิมมี่ จะเอาน้ำนางเงือกไหม?
Can't you tell me that I'm like a mermaid or something?พี่พูดถึงนางเงือกหรืออย่างอื่นไม่ได้เหรอคะ?
But it's just a movie about a mermaid and her friends.แต่มันเป็นแค่หนังเกี่ยวกับนางเงือกและเพื่อนของเธอ
Choking the little mermaid with a bike chain. Mm. is this nana barnes?มันจะเป็นการทารุณเงือกน้อยด้วยโซ่จักรยานเลย นั่นใช่คุณย่าบาร์นสรึเปล่า?

mermaid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人鱼小姐[rén yú xiǎo jie, ㄖㄣˊ ㄩˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, 人鱼小姐 / 人魚小姐] mermaid; the Little Mermaid
美人鱼[měi rén yú, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ ㄩˊ, 美人鱼 / 美人魚] mermaid
人鱼[rén yú, ㄖㄣˊ ㄩˊ, 人鱼 / 人魚] merman; mermaid; merperson

mermaid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーメード[, ma-me-do] (n) mermaid
マーメイド[, ma-meido] (n) mermaid; (P)
人魚[にんぎょ, ningyo] (n) mermaid; merman

mermaid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นางเงือก[n. exp.] (nāng ngeūak) EN: mermaid FR: sirène [f]
เงือก[n.] (ngeūak) EN: mermaid ; merman FR: sirène [f] ; triton [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mermaid
Back to top