ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medal*, -medal-

medal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medal (n.) เหรียญรางวัล See also: เหรียญตรา, ตรา Syn. award, badge, emblem
medal (vi.) ให้เหรียญรางวัล See also: ประดับเหรียญ
Medal of Freedom (n.) รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ
Medal of Honor (n.) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
medalist (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ Syn. winner, champion Ops. loser
medallic (adj.) ซึ่งประดับเหรียญให้ See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
medallion (n.) การประดับเหรียญให้
medallist (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ Syn. winner, champion Ops. loser
English-Thai: HOPE Dictionary
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ,เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
medalist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
English-Thai: Nontri Dictionary
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุษฎีมาลา (n.) Thai medal given for academic distinction
เหรียญรางวัล (n.) medal
ช้างเผือก (n.) Medal of White Elephant
เหรียญทองแดง (n.) bronze medal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม!
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่
There's a medal on your antler.มีเหรียญอยู่ที่เขาของเจ้านะ
They'll probably pin a medal on you, Vern.พวกเขาอาจจะติดเข็มให้นายด้วยซ้ำ เวิร์น
And when your husband comes home, pin a fucking medal on him. Pin it deep.พอสามีกลับมา ติดเหรียญให้เขาด้วยล่ะ
And in this sort of race, there's no silver medal for finishing second.และในการแข่งขันแบบนี้, มันไม่มีเหรียญเงิน ถ้าได้ที่สอง
Isn't that a gold medal around his neck?ที่คอเขา นั่นใช่เหรียญทองรึเปล่า?
And already, John, on day one, we're starting things off with a gold medal favorite.และ จอห์น แค่วันแรก เราก็มีการชิงเหรียญทองกันแล้ว
But the East Germans, they're coming off the gold medal win in 1984.แต่ทีมเยอรมันตะวันออก พวกเขาคว้าเหรียญทองในปี 1984
Derice... a gold medal is a wonderful thing.ดีรีซ... เหรียญทองเป็นสิ่งที่วิเศษสุด
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second.และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น

medal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铜牌[tóng pái, ㄊㄨㄥˊ ㄆㄞˊ, 铜牌 / 銅牌] bronze medal
金牌[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, 金牌] gold medal
[xūn, ㄒㄩㄣ, 勋 / 勛] medal; merit
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, 勋章 / 勛章] medal; decoration
[xūn, ㄒㄩㄣ, 勋 / 勳] medal; merit
奖章[jiǎng zhāng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄤ, 奖章 / 獎章] medal
菲尔兹奖得主[Fēi ěr zī jiǎng dé zhǔ, ㄈㄟ ㄦˇ ㄗ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, 菲尔兹奖得主 / 菲爾茲獎得主] recipient of Fields medal
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, 丘成桐] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982
银牌[yín pái, ˊ ㄆㄞˊ, 银牌 / 銀牌] silver medal; silver trophy; the runner-up
银奖[yín jiǎng, ˊ ㄐㄧㄤˇ, 银奖 / 銀獎] silver medal

medal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィールズ賞[フィールズしょう, fi-ruzu shou] (n) Fields Medal
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
紺綬褒章[こんじゅほうしょう, konjuhoushou] (n) Medal with Dark Blue Ribbon
緑綬褒章[りょくじゅほうしょう, ryokujuhoushou] (n) Medal with Green Ribbon (virtuous conduct)
藍綬褒章[らんじゅほうしょう, ranjuhoushou] (n) Medal with Blue Ribbon
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal
金牌[きんぱい, kinpai] (n) gold medal
銀メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal
黄綬褒章[おうじゅほうしょう, oujuhoushou] (n) Medal with Yellow Ribbon (outstanding service)
ゴールドメダリスト[, go-rudomedarisuto] (n) gold medalist
メダリオン[, medarion] (n) medallion
メダリスト[, medarisuto] (n) medalist; (P)
メダル[, medaru] (n) medal; (P)
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P)
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P)
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest)
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P)
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)
銅メダリスト[どうメダリスト, dou medarisuto] (n) bronze medallist

medal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāngpheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ดุษฎีมาลา[n.] (dutsadīmālā) EN: Thai medal [given for academic distinction] FR:
อิสริยาภรณ์[n.] (itsariyāphø) EN: decoration ; order ; medal FR: décoration [f] ; ordre [m]
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image FR: amulette représentant le Bouddha [f]
รางวัลเหรียญเงิน[n. exp.] (rāngwan rīe) EN: silver medal ; silver prize FR:
รางวัลเหรียญทอง[n. exp.] (rāngwan rīe) EN: gold medal ; gold prize FR:
รัตนาภรณ์[n.] (rattanāphøn) EN: Ratanaporn Medal (conferred for personal services to the throne) FR:
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion FR: pièce de monnaie [f] ; pièce [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เหรียญเงิน[n. exp.] (rīen ngoen) EN: silver coin ; silver medal FR: médaille d'argent [f] ; pièce en argent [f]
เหรียญรางวัล[n. exp.] (rīen rāngwa) EN: medal FR: médaille [f]
เหรียญทอง[n. exp.] (rīen thøng) EN: gold coin ; gold medal FR: médaille d'or [f] ; pièce en or [f]
เหรียญทองแดง[n. exp.] (rīen thøngd) EN: bronze medal FR: médaille de bronze [f] ; pièce en bronze [f]
เหรียญตรา[n.] (rīentrā) EN: decoration ; medal FR: décoration [f] ; médaille [f]
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals FR:
ติดยศ[v. exp.] (tit yot) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals FR:

medal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzemedaille {f}bronze medal
Denkmünze {f}votive medal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medal
Back to top