ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meantime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meantime*, -meantime-

meantime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meantime (n.) เวลาในระหว่างนั้น Syn. interim, while
meantime (adv.) ในระหว่างนั้น Syn. for the time being, meanwhile
English-Thai: HOPE Dictionary
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก,เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก
Very well ...in the meantime you will be returned to Azkabanดีมาก ...ได้เวลาแกต้องกลับไปคุกอัซคาบันแล้ว
In the meantime Mrs Gennero is there anybody we can contact for you?คุณเจนเนอโรครับ คุณอยากให้ผมติดต่อใครให้มั้ยครับ
In the meantime I'll practice on less honorable throats...ระหว่างนี้ ฉันจะฝึกฝีมือ กับคอหอยที่ไร้เกียรติพวกนี้...
In the meantime we've decided to extract Chuck. What?ตอนนี้เราตัดสินใจเอาตัวชัคมาคุ้มครอง
In the meantime we have no option but to get on with the job.อีกนัยคือ เราไม่มีทางเลือก แต่เราจะทำงานของเราละกัน
All right, in the meantime I want you both on that paint job of hers.ดี, ในขณะเดียวกัน, ฉันอยากให้คุณทั้งสองคนตรวจสอบเกี่ยวกับภาพเพ้นท์บนตัวของเหยื่อ
I mean time alone will tell, but in the meantime we just have to help them hold it together.ผมหมายถึง มันขึนอยูกับเวลา แตตอนนี เราแคชวยใหพวกเขารวมกลุมกัน
But in the meantime we need you all to be on the lookout for any suspicious activity, because your safety is our number-one concern.ฉันอยากให้ทุกคนจับตาสิ่งที่น่าสงสัยในช่วงนี้ ความปลอดภัยของพวกเธอนั้นเป็นหน้าที่พวกเรา
But in the meantime I'm faxing what we have.แต่ตอนนี้ผมจะส่งแฟกซ์ข้อมูลเท่าที่มีไปให้ก่อน
I'm gonna go check out the drums and the sticks and in the meantime you just keep practicing coz all that is just awesome.กลองกับไม้ตีด้านนู้น แล้วระหว่างนั้น เธอก็ฝึกเล่นไปก็แล้วกัน เพราะมันยอดมากเลย
We're trying to find his aunt right now, but we're hoping that maybe in the meantime you'd be able to help us get through to him.เราพยายามหาตัว อาเขาอยู่ตอนนี้ แต่เราหวังว่า บางทีในระหว่างนี้ เขาจะสามารถช่วยเราได้

meantime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P)
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand

meantime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในระหว่างนี้[adv.] (nai rawāng ) EN: in the meantime FR: en attendant
ไปพลางก่อน[adv.] (pai phlāng ) EN: for the time being ; in the meantime ; meanwhile FR:
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile FR: en ; tout en ; en attendant
พลาง[adv.] (phlāng) EN: at the same time ; simultaneously ; as ; while ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en meme temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
ระหว่าง[adv.] (rawāng) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[adv.] (rawāng nan) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime FR: entre-temps

meantime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenzeit {f} | in der Zwischenzeitmeantime | in the meantime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meantime
Back to top