ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marvelously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marvelously*, -marvelously-

marvelously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marvelously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically

marvelously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, 不平凡] marvelous; marvelously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marvelously
Back to top