ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manumission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manumission*, -manumission-

manumission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manumission (n.) การปลดปล่อยจากการเป็นทาส See also: การปล่อยทาสเป็นอิสระ Syn. liberate, emancipate, release
English-Thai: HOPE Dictionary
manumission(แมนนิวมิช`เชิน) n.การปล่อยจากความเป็นทาส.
English-Thai: Nontri Dictionary
manumission(n) การปลดปล่อยทาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manumission
Back to top