ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mandible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mandible, *mandible*,

-mandible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the boy bit her, there should be some evidence on his maxilla, mandible or his teeth.ถ้าเด็กชายคนนั้นกัดเธอต้องมี ร่องรอยหลักฐานบางอย่าง บนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือในฟันของเขา
The nicks on both sides of the mandible appear to be at the ends of an arc that would've transected the victim's left-side carotid artery.รอยบากทั้ง2ข้าง ของขากรรไกรล่างเห็นเป็นจุดจบของเส้นโค้ง นั่นน่าจะเป็นการผ่าตามขวางจาก
Judging by the microscopic spalls, the nick on the right side of the mandible would be the exit wound.ตัดสินตามเศษที่มีขนาดเล็กมาก รอยบากบนด้านขวา ของขากรรไกรน่าจะเป็น รอยจบของแผล
They seem to match up perfectly with the abrasions, and the hammer face could be used to smash in the mandible and maxilla.มันจับคู่ได้เหมาะเจาะกับรอยถลอก และด้านหน้าของค้อนยังใช้ ทุบที่ขากรรไกรล่าง
So, that puts his original weight at 210, give or take a mandible or two.งั้นใส่น้ำหนักของเขาพื้นฐานที่ 210 ให้หรือใส่ขากรรไกลล่างหรือสอง
The mandible and dental evidence confirm her identity.กระดูกกรามล่างและประวัติการทำฟัน ยืนยันว่าเป็นเธอ
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ

-mandible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, 下颚 / 下顎] mandible (lower jaw)
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, 小颚 / 小顎] mandible (lower jaw)

-mandible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khāk) EN: mandible FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]
ปากบน[n. exp.] (pāk bon) EN: upper mandible FR:
ปากล่าง[n. prop.] (pāk lāng) EN: lower mandible FR:
ปากนก[n. exp.] (pāk nok) EN: mandible FR: mandibule [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mandible-
Back to top