ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandatary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandatary*, -mandatary-

mandatary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandatary (n.) ผู้ได้รับมอบอำนาจ See also: ผู้ได้รับคำสั่ง, การได้รับคำสั่ง Syn. mandatory, compulsory, forced, obligatory
English-Thai: HOPE Dictionary
mandatary(แมน'ดะเทอรี) n. ประเทศที่ได้รับอำนาจอาณัติในการปกครอง,ผู้ถือคำสั่ง,ผู้ได้รับอำนาจ, Syn. mandatory
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandatary; mandatoryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandatary
Back to top