ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compulsory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compulsory*, -compulsory-

compulsory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compulsory (adj.) ที่จำเป็นต้องทำ Syn. obligatory, required
compulsory (adj.) ที่บังคับ
English-Thai: HOPE Dictionary
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive
English-Thai: Nontri Dictionary
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compulsoryที่เป็นการบังคับ, ภาคบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsoryผู้ต้องโทษในเรือนจำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคบังคับ (adj.) compulsory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We had entries play a compulsory piece... and one of their choosing.เราจะให้เขาเล่นเพลงที่กำหนดให้ 1 เพลง และอีกเพลงที่เขาเลือกมาเอง
There are four compulsory exercises, the rest will be individual training.มีการฝึกบังคับ 4 อย่าง ที่เหลือจะเป็นฝึกส่วนตัว
Stress that it's important but not compulsory.บอกว่าเรื่องสำคัญ แต่ไม่ถึงกับบังคับให้มา

compulsory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, 徭] compulsory service
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 义务教育 / 義務教育] compulsory education
户口制[hù kǒu zhì, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ, 户口制 / 戶口制] PRC system of compulsory registration
户口制度[hù kǒu zhì dù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 户口制度 / 戶口制度] PRC system of compulsory registration
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 必修课 / 必修課] required course; compulsory course

compulsory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパルソリー[, konparusori-] (n) compulsory
コンパルソリーフィギュア[, konparusori-figyua] (n) compulsory figure
両建て預金[りょうだてよきん, ryoudateyokin] (n) compulsory deposit in return for loan
就学義務[しゅうがくぎむ, shuugakugimu] (n) compulsory school attendance
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] (adj-na) forced; compulsory
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution
義務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) compulsory education; (P)
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age
義務的[ぎむてき, gimuteki] (adj-na) compulsory; obligatory

compulsory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบ[adj.] (bīp) EN: required ; compulsory FR:
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk ba) EN: enforced ; compulsory FR:
การเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล[n. exp.] (kān loēk ki) EN: compulsory winding-up FR:
การศึกษาภาคบังคับ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: compulsory education FR: école obligatoire [f] ; enseignement obligatoire [m] ; instruction obligatoire [f]

compulsory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frondienst {m}compulsory labour
Lotsenzwang {m}compulsory pilotage
Pflicht {f} [sport]compulsory exercise
Pflichtfach {n}compulsory subject
Pflichtübung {f}compulsory (set) exercise
Pflichtversicherung {f}compulsory insurance
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Wahlpflicht {f}compulsory voting
allgemeine Wehrpflicht {f}compulsory military service
Zwangslizenz {f}compulsory licence
Zwangsmaßnahme {f}compulsory measure
Zwangspensionierung {f}compulsory retirement
Zwangsräumung {f}compulsory evacuation
Zwangsverkauf {m}compulsory sale
Zwangsvollstreckung {f}compulsory execution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compulsory
Back to top