ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make up*, -make up-

make up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make up (phrv.) สร้าง See also: ทำ
make up (phrv.) ชดเชย (เวลาหรือเงิน) See also: ทดแทน Syn. make good
make up (phrv.) สร้าง See also: นึกเอาเอง Syn. dream up, think up
make up (phrv.) แต่งหน้า
make up (phrv.) เป็นส่วนของ See also: เติมให้เต็ม (จำนวน)
make up (phrv.) จัดไว้ด้วยกัน See also: จัดไว้เป็นระเบียบ
make up (phrv.) เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม
make up (phrv.) เตรียมอาหาร
make up (phrv.) เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน) See also: กลับมาดีกัน Syn. patch up, stitch up
make up (phrv.) เติมเชื้อฟืน
make up (phrv.) สอบซ่อม See also: เรียนชดเชย, เรียนเพิ่มเติม
make up for (phrv.) ชดเชยสำหรับ Syn. compensate for, recompense for, recoup for
make up on (phrv.) เข้ามาใกล้ See also: เกือบตามทัน (การแข่งขัน)
make up to (phrv.) เพิ่มให้เต็ม See also: เพิ่มให้
make up to (phrv.) ชดเชย See also: ทดแทนให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชดเชย (v.) make up Syn. ชดใช้, ทดแทน
ชดเชย (v.) make up See also: recover, redeem Syn. ทดแทน, ชดใช้
ประทินโฉม (v.) make up See also: put on make up, use cosmetics Syn. แต่งหน้าทาปาก
ประทินโฉม (v.) make up See also: put on make up Syn. แต่งหน้า
ปั้นเรื่อง (v.) make up See also: create a story Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง
สร้างเรื่อง (v.) make up See also: create a story Syn. ก่อเรื่อง, แต่งเรื่อง, ปั้นเรื่อง
แต่งหน้า (v.) make up See also: put on make up, use cosmetics Syn. แต่งหน้าทาปาก, ประทินโฉม
แต่งหน้าทาปาก (v.) make up See also: put on make up Syn. แต่งหน้า, ประทินโฉม
พนมศพ (n.) make up a corpse before putting it into a coffin
ตกลงใจ (v.) make up one´s mind See also: make a decision, decide, come to the conclusion Syn. ตัดสินใจ
ปลงใจ (v.) make up one´s mind See also: make a decision, decide, come to the conclusion Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can you make up a thing like that?วิธีที่คุณสามารถทำขึ้นสิ่งที่ต้องการที่?
I'll do anything you ask to make up for what's happened to us.I'll do anything you ask to make up for what's happened to us.
I see that when you make up your mind about something,เห็นได้ชัด เวลาเธอ ตัดสินใจ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง,
I wish you guys would make up your mind.ผมปรารถนาว่าพวกคุณจะตัดสินใจได้
I think I can help them make up their minds.ผมคิดว่าผมช่วยให้พวกเขา ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
No one could make up a story like that, except perhaps someone like myself.คงไม่มีใครเขาแต่งเรื่องแบบนี้หรอกนะ ยกเว้น บางทีคนๆนั้นอาจเป็นฉัน
You two could get her started. I'd work and make up the rest.แล้วลุงกับเลนนี่ก็เข้าไปอยู่ ฉันก็หางานทำเก็บเงินที่เหลือ
Don't let them make up your mindอย่าปล่อยให้พวกเขาให้ขึ้นใจของคุณ
I give you A chance to make up for his sin, and you act just like him!ข้าให้โอกาสเจ้าล้างบาปแทนพ่อเจ้า เจ้ากลับทำเหมือนเขา
I took out of ours evenly... to make up for his full end... 'cause I want to pay off and get rid of this motherfucker right now.จะได้จบเรื่องไอ้เวรนี่ เพราะฉันอยากจะจ่ายมัน ให้พ้นหน้าไปซะที
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน
He has to make up for his Mom not getting any.เขาต้องชดเชยสิ่งที่ แม่เขาขาดไปในชีวิต

make up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
[zōu, ㄗㄡ, 诌 / 謅] make up (a story)
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 靓 / 靚] make up (face)
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
凑成[còu chéng, ㄘㄡˋ ㄔㄥˊ, 凑成 / 湊成] to put together; to make up (a set); to round up (a number to a convenient multiple); resulting in...
砝码[fá mǎ, ㄈㄚˊ ㄇㄚˇ, 砝码 / 砝碼] weight used on a balance; to make up the weight
补偿[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ, 补偿 / 補償] compensate; make up
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 组成 / 組成] component; part; element; constitute; make up

make up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一句詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)
元の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up
入れ合わせる[いれあわせる, ireawaseru] (v1) to make up for
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P)
取り入る;取入る;取りいる[とりいる, toriiru] (v5r) to make up to
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for
埋め合わす;埋め合す;埋めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See 埋め合わせる) to make up for; to compensate for
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P)
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up
欠陥を補う[けっかんをおぎなう, kekkanwooginau] (exp,v5u) to make up for a fault
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
節句働き[せっくばたらき, sekkubataraki] (n) working on a day off (to make up for lost time, or to make an impression)
腹を据える[はらをすえる, harawosueru] (exp,v1) to make up one's mind
臍を固める;ほぞを固める[ほぞをかためる, hozowokatameru] (exp,v1) to make up one's mind (to do something); to resolve firmly (to do something)
贖う;購う[あがなう, aganau] (v5u,vt) to compensate; to make up for
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack)
首鼠両端[しゅそりょうたん, shusoryoutan] (n) being unable to make up one's mind; sitting on the fence
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P)
彩る(P);色取る[いろどる, irodoru] (v5r,vt) to colour; to color; to paint; to make up; (P)
隈取る[くまどる, kumadoru] (v5r,vt) to make up; to shade

make up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
จัดห้อง [v. exp.] (jat hǿng) EN: arrange the room ; arrange the hall ; make up the room ; tidy up one's room FR:
จีบสาว[v. exp.] (jīp sāo) EN: go after a girl ; make up to a girl ; go courting FR: courtiser une jeune fille ; draguer
จูบปาก[v. exp.] (jūp pāk) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up FR: embrasser sur la bouche
ของ้อ[v. exp.] (khø ngø) EN: try to make up FR:
ลังเลใจ[adj.] (langlē jai) EN: hesitant ; undecided ; unable to make up one's mind FR:
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปั้นเรื่อง[v. exp.] (pan reūang) EN: invent a story ; make up a story FR: inventer une histoire
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin FR:
ผินหน้าเข้าหากัน[v. exp.] (phin nā kha) EN: put one's heads together ; get together ; cooperate ; make up FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ปลงใจรัก[v. exp.] (plongjai ra) EN: make up one's mind to love FR:
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription FR:
ประทินโฉม[v. exp.] (prathin chō) EN: make up FR:
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription FR: préparer un remède
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up FR:
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
แต่งหน้า[v.] (taeng-nā) EN: make up ; put on make-up ; wear make-up ; use cosmetics FR: se maquiller ; se farder
แต่งหน้าทาปาก[v. exp.] (taeng-nā th) EN: make up FR:
แต่งเรื่อง[v. exp.] (taeng reūan) EN: make up a story ; invent a story ; make sth up out a whole cloth FR: écrire une histoire
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ตัดสินใจไม่ถูก[v. exp.] (tatsinjai m) EN: I can't make up my mind ; I don't know how to decide ; it's hard to decide ; cannot decide FR:
ทำงานชดเชย[v. exp.] (tham ngān c) EN: make up for FR:
ทำเวลา[v. exp.] (tham wēlā) EN: make time ; make good time ; make up for lost time ; make up time ; catch up FR:
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
เตี๊ยมเรื่อง[v. exp.] (tīem reūang) EN: invent a story ; make up a story FR:
ตกลงใจ[v.] (toklongjai) EN: decide to ; make up one's mind ; have decided (to) FR: décider de ; se décider à
ตกลงปลงใจ[v. exp.] (toklong plo) EN: be voluntary ; decide ; make up one's mind FR:
อุปโลกน์[v.] (upalōk = up) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR:
อุปโลกน์[v.] (uppalōk = u) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR: inventer
ย้อนหลัง[v.] (yønlang) EN: retrospect ; retroact ; be retroactive ; make up for lost time FR: revenir en arrière

make up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Rückstand {m} | den Rückstand aufholen | das Versäumte nachholenleeway | to make up leeway | to make up leeway

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make up
Back to top