ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maidservant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maidservant*, -maidservant-

maidservant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maidservant (n.) สาวรับใช้ See also: สาวใช้, หญิงรับใช้ Syn. maid, housemaid
English-Thai: HOPE Dictionary
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know Gwen. She's my maidservant, not an enchantress.หม่อมฉันรู้จักกเวนดี เธอเป็นหญิงรับใช้ของหม่อมฉันเธอไม่ใช่แม่มด

maidservant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
仕え女[つかえめ, tsukaeme] (n) maidservant
飯盛り[めしもり, meshimori] (n) (Edo-period inn) maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)

maidservant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant FR: servante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maidservant
Back to top