ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maidenhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maidenhead*, -maidenhead-

maidenhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maidenhead (n.) ความเป็นสาวบริสุทธิ์ See also: ความเป็นพรหมจารี Syn. maidenhood, virginity, purity
English-Thai: HOPE Dictionary
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี

maidenhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead
姫初め[ひめはじめ, himehajime] (n) (1) (See 強飯,姫飯) eating the first meal of soft rice (himeii) after the traditional hard rice of New Year (kowaii); (2) (col) (X) (See 処女喪失) loss of maidenhead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maidenhead
Back to top