ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lungan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lungan*, -lungan-

lungan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lungan (n.) ลำไย Syn. longan
English-Thai: HOPE Dictionary
lungan(ลัง'เกิน) n. ลำไย, Syn. longan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lungan
Back to top