ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-longan-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น longan, *longan*,

-longan- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙眼[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, 龙眼 / 龍眼] longan fruit (Dimocarpus longan)

-longan- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜眼[りゅうがん, ryuugan] (n) longan

-longan- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวเหนียวเปียกลำใย[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: sweet sticky rice with longan ; sweet black sticky rice with longan in coconut milk ; sticky rice with longan and coconut milk FR:
ลำไย[n.] (lamyai) EN: longan FR: longane [m] ; longan [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -longan-
Back to top