ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liver*, -liver-

liver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liver (n.) ตับ
liver (n.) ผู้อยู่อาศัย Syn. inhabitant, dweller
liver sausage (n.) ไส้กรอกที่ทำจากตับ See also: ไส้กรอกที่มีตับผสมอยู่มาก
liver spots (n.) รอยด่างบนผิวหนัง See also: รอยบนผิวหนัง อาจมีสีน้ำตาลเหลือง, แดง, หรือดำ เกิดจากการทำงานผิดปกติของตับ
liveried (adj.) ที่สวมเครื่องแบบ
liveried manservant (n.) คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ See also: ขี้ข้า Syn. footman
liverish (adj.) โกรธหรือฉุนเฉียวง่าย Syn. peevish
liverish (adj.) ที่เป็นตับพิการ Syn. bilious
liverwurst (n.) ไส้กรอกที่ทำจากตับ See also: ไส้กรอกที่มีตับผสมอยู่มาก Syn. liver sausage
livery (n.) เสื้อผ้าชุดเครื่องแบบ Syn. uniform, attire
liveryman (n.) คนรับใช้ในเครื่องแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
liver(ลิฟ'เวอะ) n. ตับ,ตับสัตว์
liveried(ลิฟ'วะริด) adj. สวมเสื้อพิเศษเฉพาะ
livery(ลิฟ'เวอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดพิเศษ ,อาชีพเลี้ยงม้าหรือดูแลม้าให้แขกหรือคนจ้าง,การโอนทรัพย์สิน, Syn. suit
English-Thai: Nontri Dictionary
liver(vt) ตับ,ผู้อาศัย
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liver abscessฝีตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liverตับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liver Sinusoidข่ายหลอดเลือดในตับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับ (n.) liver
โรคตับ (n.) liver disease See also: cirrhosis, hepatitis
C.O.D. (adj.) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
กล่าว (v.) deliver a speech See also: make a speech Syn. กล่าวสุนทรพจน์
กล่าวสุนทรพจน์ (v.) deliver a speech See also: make a speech
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
คนส่งของ (n.) goods deliver
คนส่งของ (n.) goods deliver
คนส่งสินค้า (n.) goods deliver Syn. คนส่งของ
คนส่งสินค้า (n.) goods deliver Syn. คนส่งของ
คลอดลูก (v.) deliver a child See also: give birth to, be born, bear Syn. ออกลูก
คาถาพัน (n.) the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali
คู่สวด (n.) co deliverer of prayer See also: pair of monks who chant the ordination service
ตับแข็ง (n.) cirrhosis of the liver Syn. โรคตับแข็ง
ทำคลอด (v.) deliver (a baby) See also: assist in childbirth
นำไปให้ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, ส่งให้
ยื่นคำขาด (v.) deliver an ultimatum See also: give someone an ultimatum
ส่งตัว (v.) deliver
ส่งมอบ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก!
They got to use ethyl acetylene. Nasty stuff. Gives you a liver cancer.เราต้องใช้เอธิลอะซีโทน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้
He's dying with his liver problem. He'II take part, be sure about that.มันกำลังจะตายเพราะโรคตับ มันจะร่วมมือด้วยแน่นอน
He sold his own liver on the black market for a new set of speakers.มันขายตับตัวเอง แล้วเอาเงินไปซื้อเครื่องเสียงใหม่
The liver doesn't work as good as it did when I was your age.-เดี๋ยวฉันจะมาเช็คอีกทีนะคะ -แน่นอนอยู่แล้ว
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย
I'm sorry. Jung-tae's father got liver cancer and couldn't pay his bills.ฉันเสียใจ พ่อของ จุงแต เป็นมะเร็งตับ
Hey, don't drink Want to get liver cancer like your old man?นี่ อย่าดื่มมากนักสิ อยากตับแข็งเหมือนลุงแกเหรอไง?
I may not know the finer points of investigating, like sticking needles in liver or, you know, measuring swimsuit models, but I do know enough to hold the stewards who prepared and served the president's lunch.คุณจะถามอะไรพวกนั้นใหม ยังก่อน ตอนนี้อย่าให้พวกเขาไปไหน เรามีที่เกิดเหตุต้องตรวจ กฎข้อที่หนึ่ง
Would you rather I used a liver probe?พวกคุณเพิ่งทำงานด้วยกันมาหรือ
Goat cheese salad with ginseng, liver fricasée and mango sorbet.แพะสลัดชีสกับโสม fricaséeตับและเชอร์เบทมะม่วง Eeewh
Possible liver involvement, certainly colon.อาจจะเกี่ยวกับตับ หรือสำไส้ใหญ่

liver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
肝癌[gān ái, ㄍㄢ ㄞˊ, 肝癌] liver cancer
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, 交割] delivery (commerce)
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, 交货期 / 交貨期] delivery period
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, 付给 / 付給] deliver; pay
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, 寄递 / 寄遞] delivery (of mail)
接生[jiē shēng, ㄐㄧㄝ ㄕㄥ, 接生] deliver
救出[jiù chū, ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ, 救出] deliverance
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
快递[kuài dì, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 快递 / 快遞] express delivery
脂肪肝[zhī fáng gān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄍㄢ, 脂肪肝] fatty liver
交给[jiāo gěi, ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ, 交给 / 交給] give; deliver; hand over
交货[jiāo huò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, 交货 / 交貨] to deliver goods
发交[fā jiāo, ㄈㄚ ㄐㄧㄠ, 发交 / 發交] to issue and deliver (to people)
分娩[fēn miǎn, ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, 分娩] labor; parturition; delivery
利物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ˋ ㄆㄨˇ, 利物浦] Liverpool (England)
[gān, ㄍㄢ, 肝] liver
肝脏[gān zàng, ㄍㄢ ㄗㄤˋ, 肝脏 / 肝臟] liver
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建

liver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール性肝障害[アルコールせいかんしょうがい, aruko-ru seikanshougai] (n) alcoholic liver disease
あん肝;鮟肝[あんきも, ankimo] (n) monkfish liver; goosefish liver
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst
肝不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) liver failure
肝吸虫[かんきゅうちゅう, kankyuuchuu] (n) Chinese liver fluke (Clonorchis sinensis); Oriental liver fluke
肝胆[かんたん, kantan] (n) the liver and gall bladder; one's inner being
肝臓移植[かんぞういしょく, kanzouishoku] (n) liver transplantation
肝葉[かんよう, kanyou] (n) lobe of the liver
肝蛭[かんてつ, kantetsu] (n) sheep liver fluke (Fasciola hepatica)
脂肪肝[しぼうかん, shiboukan] (n) fatty liver
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
コレクトオンデリバリー[, korekutoonderibari-] (n) collect on delivery
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
デリバリー[, deribari-] (n) delivery
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
ドラッグデリバリーシステム[, doragguderibari-shisutemu] (n) drug delivery system
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P)
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P)
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope)
三角草[みすみそう;ミスミソウ, misumisou ; misumisou] (n) (uk) (See 雪割り草・ゆきわりそう・1) hepatica (Hepatica nobilis var. japonica); liverleaf
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen)
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P)
交付者[こうふしゃ, koufusha] (n) deliverer; donor
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
代引き[だいびき, daibiki] (n) (abbr) (See 代金引き換え,着払い) cash on delivery; COD
代金引換;代金引替;代金引き換え(io);代金引き替え(io)[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (n) cash on delivery; COD
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P)
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company)
供出米[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] Physical Delivery System, PDS
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR

liver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: liver injury FR:
การปลูกถ่ายตับ[n. exp.] (kān plūk th) EN: liver transplantation ; hepatic transplantation FR: greffe du foie [f] ; transplantation hépatique [f]
ขี้เกลื้อน[n. exp.] (khī kleūoen) EN: liver spots FR:
เกลื้อน[n.] (kleūoen) EN: chloasma ; tinea ; liver spots ; Pityriasis versicolor FR:
มะเร็งตับอ่อน[n. exp.] (mareng tap) EN: liver cancer FR: cxancer du foie [m]
พยาธิใบไม้ในตับ[n. exp.] (phayāt baim) EN: liver fluke FR:
โรคพยาธิใบไม้ในตับ[n. exp.] (rōk phayāt ) EN: fasciolosis ; fascioliasis ; fasciolasis ; distomatosis ; liver rot FR:
ตับ[n.] (tap) EN: liver FR: foie [m]
ตับบด[n. exp.] (tap bot) EN: liver pate FR:
ตับไก่[n. exp.] (tap kai) EN: chicken liver FR:
ยกนะ[n.] (yakana) EN: liver FR:
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿ) EN: delivery order ; D/O FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song si) EN: delivery order FR:
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order FR:
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat) EN: delivery service FR: service de livraison [m]
บริการส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [f]
บริการส่งถึงที่[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison sur place [f]
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoe) EN: payable on delivery FR:
ชิงชัน[n.] (chingchan) EN: Burmese rosewood ; Dalbergia oliveri FR: Dalbergia oliveri
เดลิเวอรี่ = เดลิเวอร์รี่[n.] (dēlīwoērī) EN: delivery FR: livraison [f]
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages FR:
หงส์แดง[n. prop.] (Hong Daēng) EN: [Thai name for the Liverpool F.C.] FR:
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse FR:
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
จัดส่ง[v. exp.] (jat song) EN: send ; transport ; deliver FR: livrer
จัดส่งฟรี[n. exp.] (jat song fr) EN: free delivery FR: livraison gratuite [f] ; expédition gratuite [f]
เจโตวิมุติ[n.] (jētōwimut) EN: deliverance of mind FR:
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[xp] (kamnot cham) EN: payable within 10 days after delivery FR: payable dans les 10 jours après la livraison
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān chamra ) EN: cash on delivery (COD) FR:
การจัดส่งสินค้า[n. exp.] (kān jats on) EN: shipping ; forwarding ; delivery FR:
การจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (kān jat son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [m]
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth FR: accouchement [m]
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery FR:
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การส่งมอบ[n.] (kān songmøp) EN: delivery FR: livraison [f]
การส่งมอบโดยตรง[n. exp.] (kān songmøp) EN: direct delivery ; manual delivery FR:
การส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān songmøp) EN: delivery of goods FR: livraison de marchandises [f]

liver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leberlappen {m} [anat.]lobe of the liver
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Lebertran {m}codliver oil
Beförderungsentgelt {n}delivery fee
Kreißsaal {m}delivery room
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Lieferprogramm {n}delivery program
Warenlieferung {f}delivery of goods
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Frühlieferung {f}early delivery
Zangengeburt {f} [med.]forceps delivery
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms
Fehllieferung {f}incorrect delivery
Leberknödel {f} [cook.]liver dumpling
Leberknödelsuppe {f} [cook.]liver dumpling soup
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Paketzustellung {f}parcel delivery
Postzustellung {f}postal delivery
Liefermenge {f}quantity delivered; supplying quantity
Lieferumfang {m}scope of delivery
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liver
Back to top