ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life-and-death

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life-and-death*, -life-and-death-

life-and-death ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life-and-death (adj.) ที่อาจเป็นหรือตาย Syn. life-or-death
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're hard on them because this is a life-and-death job.เราเข้มงวดเพราะ มันเป็นงานที่เกียวกับความเป็นความตาย
You may be 18,baby girl, but you are clearly not capable of making life-and-death decisions for yourself right now.หนูอายุสิบแปดแล้ว สาวน้อย แต่หนูยังไม่สามารถตัดสินใจ เรื่องความเป็น-ตายของตัวเองได้
Three months ago, my idea of a life-and-death issue was... getting front-row seats at London Fashion Week.สามเดือนที่แล้ว ความคิดของฉันคือ มีชีวิต แล้วก็ตาย แล้วก็นั่งแถวหน้าสุด ดูแฟชั่นลอนดอนในวันหยุดสัปดาห์
And yet, they remained upright throughout this life-and-death struggle?they remained upright throughout this life-and-death struggle? I don't know.
Life-and-death consequences.เรื่องความเป็นความตาย

life-and-death ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
死活問題[しかつもんだい, shikatsumondai] (n) matter of life or death; life-and-death problem
生殺与奪[せいさつよだつ, seisatsuyodatsu] (n) (having) life-and-death power (over)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life-and-death
Back to top