ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberalize*, -liberalize-

liberalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberalize (vt.) ทำให้เสรี See also: ทำให้อิสระ Syn. ease, broaden, loosen
liberalize (vi.) เป็นอิสระ See also: อิสระ Syn. ease, broaden, loosen
English-Thai: HOPE Dictionary
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim

liberalize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยเสรี[v.] (plǿi sērī) EN: liberalize FR: libéraliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberalize
Back to top