ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oratorically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oratorically*, -oratorically-

oratorically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oratorically (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, talkatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oratorically
Back to top