ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legislating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legislating*, -legislating-

legislating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislating (n.) การออกกฎหมาย See also: การออกพระราชบัญญัติ, การบัญญัติกฎหมาย Syn. lawmaking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legislating
Back to top