ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lazily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lazily, *lazily*,

-lazily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spend your life lazily avoiding difficulties, and you'll never amount to anything.แต่ถ้าลูกใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้าน ลูกก็จะไม่ได้อะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lazily-
Back to top