ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jollity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jollity*, -jollity-

jollity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jollity (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, conviviality, festivity
English-Thai: HOPE Dictionary
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the night of the Lemon Prizes, and amidst all that forced jollity,ะ…tั–ll glะฐd thะต ะฐgะต ะพf ัhั–vะฐlry ั–ั•n't dะตะฐd?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jollity
Back to top