ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conviviality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conviviality*, -conviviality-

conviviality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conviviality (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, festivity, jollity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conviviality
Back to top