ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irritating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irritating*, -irritating-

irritating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritating (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าโมโห Syn. annoying, irksome, disturbing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคืองตา (v.) be irritating to the eyes See also: be annoying to the eyes, have a sore eye
น่าชังน้ำหน้า (v.) be irritating See also: be annoying, be disturbing Syn. น่าเบื่อ Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
น่าหมั่นไส้ (v.) be irritating See also: be annoying, be disturbing Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry. Irritating little sod. I'm quite fond of him really.สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ
I'll go along with it. It's just irritating I can't work it out.คุณตั้งมาเลย หัวละเท่าไหร่
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
I'm not in a good mood either, so stop irritating me!ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีนะ / หยุดกวนประสาทฉันสักที!
I know this guy who is as irritating as him.ฉันก็รู้จักผู้ชายคนนึง น่าเบื่อพอ ๆ กันกับเขาเลย
I refer, of course, to the extremely irritating Living Statue.ผมพูดถึงเจ้านักแสดงหุ่นมีชีวิตน่ารำคาญนั่น
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ?
Director Shin. How can you keep irritating people?ผอ.ชิน. ทำไม คุณถึง เอาแต่ทำให้คนอื่นรำคาญ?
But I keep hearing that irritating guy's voice.แต่ฉันได้ยินนะ เสียงกวนประสาทของตานั่นน่ะ.
Well, you're irritating most of the time,- เธอ.. เป็นคนน่ารำคาญ
You mean, like that high-pitched, irritating laugh?หมายถึงเสียงหัวเราะแหลมปรี๊ด น่ารำคาญน่ะเหรอ
Actually, no, she was irritating as all get-out but she did tell me a great many things such as your name and the fact that you live in a house owned by the human companion of Mr. Bill Compton.ที่จริงแล้ว ไม่หรอก เธอน่ารำคาญสุดๆเลย แต่เธอก็ได้บอกฉันหลายๆอย่าง เช่นชื่อของคุณ และก็ความจริงที่คุณอาศัยอยู่ในบ้าน

irritating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy

irritating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
刺激臭[しげきしゅう, shigekishuu] (n) irritant odor; irritant odour; irritating smell (odor, odour)
掻痒;そう痒;瘙痒(oK)[そうよう, souyou] (n) (1) itch; pruritus; (adj-na) (2) amyctic; pruritic; itchy; irritating
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story)
逆撫で;逆なで[さかなで;ぎゃくなで, sakanade ; gyakunade] (n,vs) rubbing the wrong way (e.g. a cat); irritating
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい,間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating
焦れったい[じれったい, jirettai] (adj-i) (uk) vexing; irritating; impatient
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating
鬱陶しい[うっとうしい, uttoushii] (adj-i) (1) (uk) gloomy (e.g. mood); depressing; (2) heavy (weather); cloudy; (3) irritating; troublesome; (P)

irritating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
ขัดหู[adj.] (khathū) EN: jarring ; irritating FR:
เคืองตา[v. exp.] (kheūang tā) EN: be irritating to the eyes ; be an eyesore FR:
ขวางหู[adj.] (khwāng hū) EN: irritating (to hear) FR:
ขวางหูขวางตา[adj.] (khwānghūkhw) EN: displeasing ; irritating FR:
ขวางนัยน์ตา[adj.] (khwāng nait) EN: irritating (to see) FR:
กระคาย[adj.] (krakhāi) EN: irritating ; itchy FR: irritant
กวนใจ[adj.] (kūan jai) EN: vexatious ; irritating FR: vexant ; contrariant ; fâcheux ; agaçant
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
พูดไม่เข้าหูคน[v. exp.] (phūt mai kh) EN: be irritating ; be offensive ; be harsh FR:
ระคาย[adj.] (rakhāi) EN: irritating ; itchy FR: irritant
ระคายหู[adj.] (rakhāi hū) EN: irritating to one's ear ; abrasive FR:
แสบตา[adj.] (saēp tā) EN: glaring ; garish ; irritating FR:

irritating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich; lästig {adj} | ärgerlich werdenirritating | to get irritating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irritating
Back to top