ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrecoverable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrecoverable*, -irrecoverable-

irrecoverable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrecoverable (adj.) ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้ Syn. unregainable, irretrievable Ops. recoverable
irrecoverable (adj.) ไม่สามารถรักษาได้ Syn. irretrievable Ops. recoverable
English-Thai: Nontri Dictionary
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

irrecoverable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrecoverable
Back to top