ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unregainable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unregainable*, -unregainable-

unregainable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unregainable (adj.) ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้ Syn. irretrievable Ops. recoverable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unregainable
Back to top