ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recoverable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recoverable*, -recoverable-

recoverable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recoverable (adj.) ซึ่งได้กลับคืนมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it even possible that there's recoverable data left in Van Horn?แต่ถ้ามันเป็นไปได้ มันจะยังมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในตัวแวนฮอร์นจริงๆหรือ
Highball, you're below 10,000 AGL. Spin is unrecoverable.ไฮบอล ต่ำกว่า 10,000 แล้ว นายเสียการควบคุมเครื่องแล้ว
What she means is, that the audio file is unrecoverable.เธอหมายความว่า ไฟล์เสียงกู้คืนไม่ได้
Some data is always recoverable.ข้อมูลบางอย่างสามารถเอาคืนมาได้ตลอดเวลา
The flash memory is unrecoverable.หน่วยความจำไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนได้
Said this data was unrecoverable?ที่บอกว่าข้อมูล ไม่สามารถกู้ได้
His remains were unrecoverable, I'm afraid.ฉันเกรงที่จะต้องบอกว่าไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่

recoverable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒账[dǎo zhàng, ㄉㄠˇ ㄓㄤˋ, 倒账 / 倒賬] unrecoverable debt; bad debt; to evade debt

recoverable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回復可能[かいふくかのう, kaifukukanou] recoverable (an)
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error

recoverable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recoverable
Back to top