ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worldwide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worldwide*, -worldwide-

worldwide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worldwide (adj.) ทั่วโลก See also: แพร่หลายทั่วโลก Syn. global, universal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งโลก (adj.) worldwide See also: all over the world, throughout the world, global
ทั่วโลก (n.) worldwide See also: all over the world
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว
John Connor is leader of the Worldwide Resistance and last hope of humankind.จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำของหน่วยต่อต้าน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก
Shrek and Donkey on another worldwide adventure.ชเร็ค และ ลา กับการผจญภัยไปในโลกกว้าง
Now, on top of everything else, Peggy Braden has given you worldwide buying power?ตอนนี้ที่เหนือนกว่าอะไรทั้งหมดก็คือ เป็กกี้ให้อำนาจเธอในการใช้จ่ายทั้งหมด
On a worldwide basis, the annual average temperature is about 58 degrees Fahrenheit.โดยพื้นฐาน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลก คือประมาณ 58 องศาฟาเรนไฮท์
If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet.ถ้ามันเกิดขึ้น ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้น 20 ฟุต
This worldwide peace summit and conference of dignitaries... may very well forge our future.การสัมมนาสันติภาพโลกและการประชุมของผู้นำระดับสูง... ...จะสร้างอนาคตที่ดีของพวกเรา
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด
This is worldwide news.นี่คือข่าวสั้นทันโลก
The worldwide appeal continued to grow,ความนิยมทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

worldwide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
举世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, 举世瞩目 / 舉世矚目] attract worldwide attention
绿党[lǜ dǎng, ㄌㄩˋ ㄉㄤˇ, 绿党 / 綠黨] worldwide green parties
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 环球 / 環球] around the world; worldwide
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 全世界] worldwide; entire world

worldwide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
ワールドワイド[, wa-rudowaido] (adj-na) worldwide
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide

worldwide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทั่วโลก[adj.] (thūa lōk) EN: global ; worldwide FR: global ; planétaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worldwide
Back to top